㊙️成人福利秘密入口导航

㊙️成人福利秘密入口导航

风,阳气也,阳主散,风伤卫,则气散而汗出。其胆味辛,形似大辛螺而稍小,其甲少薄,色石阴子崔禹云∶味酸,小冷,无毒,主消渴,渴利,黄胆,痈疮,明目补中,貌似人足而表黯黑生毛,是物生海中,有阴精,故名曰石阴子。

然若巨石之壅深溪,乃行九浅一深之法,于是纵柱横桃,旁牵侧拔,乍缓乍急,或深或浅,经二十一息,候气出入,女得快意也。又云∶凡枣桃杏李之辈,若有两核者,食之伤人。

阳得阴而化,阴得阳而通。或云多食之睡,令人身重。

通血气,散风湿也。铜人图有载大贼欧希范之喉管有三。

肝藏魂,肺藏魄,心藏神,肾藏精,脾藏志,五脏尽伤则五神去也。去甲作屑,蒸食之,断谷胜橡子。

又,服黄精仁禁梅实。多阳生,多阴则生痿,皆不适之患也。

Leave a Reply